banner

Regulation to the Act on Energy Efficiency

1. 5. 2015

1. mája 2015 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 88/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie.


Back to news

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training