banner

The Air Quality Decree

29. 8. 2016

31. decembra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2013 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.


Back to news

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training