banner

Environmental Impact Assessment

15. 7. 2015

1. augusta 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.


Back to news

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training