banner

2012 (only in Slovak)

Novela zákona o ovzduší

1.11.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 318/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Nová vyhláška o evakuácii

1. novembra 2012 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Touto vyhláškou sa ruší Vyhláška č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie.

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z. a vodného zákona

Od 15.10.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 306/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MH SR o izoláciách

1.10.2012 nabudla účinnosť Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 282/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Cenová regulácia za dodávku energií malému podniku

25.9.2012 nadobudli účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2012, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku a vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 285/2012, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku.

Nový zákon o energetike

1.9.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach

1.9.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Očakávame zmeny v zákone o prevencii závažných priemyselných havárií č. 261/2002 Z.z.

13.8.2012 nadobudla účinnosť nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (SEVESO 3).

Zmena zákona o odpadoch

Nový zákon o odpadoch je zatiaľ v nedohladne. V súčastnosti je v mendzirezortnom pripomenkovaní návrh novely zákona o odpadoch.

Vyhláška MŽP SR o monitorovaní emisií

Dňa 6.8.2012 bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Touto vyhláškou sa ruší a nahrádza doterajšia vyhláška č. 363/2010 Z. z. Oficiálne pripomienky možno predložiť len prostredníctvom portálu právnych predpisov v termíne do 24.8.2012.

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training