banner

2012

Novela zákona o ovzduší

1.11.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 318/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Nová vyhláška o evakuácii

1. novembra 2012 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Touto vyhláškou sa ruší Vyhláška č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie.

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z. a vodného zákona

Od 15.10.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 306/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MH SR o izoláciách

1.10.2012 nabudla účinnosť Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 282/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Cenová regulácia za dodávku energií malému podniku

25.9.2012 nadobudli účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2012, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku a vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 285/2012, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku.

Nový zákon o energetike

1.9.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach

1.9.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Očakávame zmeny v zákone o prevencii závažných priemyselných havárií č. 261/2002 Z.z.

13.8.2012 nadobudla účinnosť nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (SEVESO 3).

Zmena zákona o odpadoch

Nový zákon o odpadoch je zatiaľ v nedohladne. V súčastnosti je v mendzirezortnom pripomenkovaní návrh novely zákona o odpadoch.

Vyhláška MŽP SR o monitorovaní emisií

Dňa 6.8.2012 bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Touto vyhláškou sa ruší a nahrádza doterajšia vyhláška č. 363/2010 Z. z. Oficiálne pripomienky možno predložiť len prostredníctvom portálu právnych predpisov v termíne do 24.8.2012.

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie