banner

Oprávnenia

SCPC, s.r.o. alebo priamo zamestnanci vlastnia na všetky činnosti ktoré sú uvedené v ponuke služieb potrebné oprávnenia, osvedčenia a autorizácie. Z najdôležitejších vyberáme:

  • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
  • Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika a špecialistu požiarnej ochrany
  • Autorizácia podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárii
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ
  • Osvedčenie na vyhotovovanie odborných posudkov podľa zákona o ovzduší
  • Osvedčenie energetického audítora