banner

Aktuality 2015

Tepelná energetika

29. 12. 2015
Zmena zákona o tepelnej energetike

Zakon o odpadoch

11. 12. 2015
Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

Kvalita palív

11. 12. 2015
Novela vyhlášky o požiadavkách na kvalitu palív

Zákon o ovzduší

5. 12. 2015
Novela zákona o ovzduší

Plnenie cieľov energetickej efektívnosti

1. 12. 2015
 Vyhláška č. 327/2015 Z.z. o plnení cieľov energetickej efektívnosti

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

1. 12. 2015
Zmena zákona o IPKZ

Skúšky energetických audítorov

26. 11. 2015
Vyhláška o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

F - plyny

12. 11. 2015
Zmena zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

Vyhláška o BOZP pri výrobe a spracúvaní výbušnin

3. 11. 2015
Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície,...

NV o environmentálnych normách kvality

14. 9. 2015
Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Vyhláška k zákonu o prevencii ZPH

1. 9. 2015
Vyhláška č. 198/2015 Z.z. k zákonu o prevencii ZPH – SEVESO

Zmena vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

1. 9. 2015
Zmena a doplnenie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

Zmena zákona o ochrane pred požiarmi

1. 9. 2015
Zmena a doplnenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška pre energetické audity

1. 8. 2015
Vyhláška k zákonu o energetickej efektívnosti  

Nové SEVESO 3

1. 8. 2015
Zmena zákona o prevencii ZPH - nové SEVESO 3

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

15. 7. 2015
Zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zmena stavebného zákona

7. 7. 2015
Zmena a doplnenie zákona č. 175/1999 Z.z. a doplnenie zákona č. 50/1976 Zb.

Zmena zákona o BOZP

1. 7. 2015
Zmena zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Mladiství zamestnanci

2. 6. 2015
Zmeny v NV ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom

Bezpečnostné a zdravotné značenie

1. 6. 2015
Zmeny v požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

NV o tehotných ženách

3. 6. 2015
Zmeny v NV ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

BOZP pri stavebných prácach

1. 6. 2015
Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach

Zákon o verejnom zdraví

27. 5. 2015
Úplné znenie zákona o verejnom zdraví

Vyhláška k zákonu o energetickej efektívnosti

1. 5. 2015
Vykonávacia Vyhláška k zákonu o energetickej efektívnosti

Novela NV SR č. 356/2006 Z.z.

1. 5. 2015
Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom

Obnoviteľné zdroje

1. 5. 2015
Vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Novela NV SR č. 355/2006 Z.z.

1. 5. 2015
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom

Zákon o odpadoch

30. 4. 2015
Nový zákon o odpadoch

Odborná príprava a skúšky

1. 3. 2015
Zmena rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy energetických audítorov

ISO 9001

1. 1. 2015
Zaviedli sme si systém kvality

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie