banner

Pracovný tím

Dlhodobo disponujeme stabilným tímom odborníkov s viacerými odbornými spôsobilosťami v trvalom pracovnom pomere. Ich neustále vzdelávanie a odborné zdokonaľovanie je kľúčom ku kvalitnému poskytovaniu služieb.

 

Ing. František Kvinta

František Kvinta je riaditeľom spoločnosti SCPC, s.r.o. a senior konzultant v oblasti bezpečnostného poradenstva. František je ako bezpečnostný inžinier súčasťou nášho tímu už od roku 2003, kedy začal naplno pôsobiť v oblasti prevencie závažných priemyselných havárii, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Počas pôsobenia na rôznych projektoch získal cenné skúsenosti pri riadení a analýze rizík v chemických a farmaceutických prevádzkach, ako aj pri aplikácii procesnej a pracovnej bezpečnosti v uvedených prevádzkach, vrátane strojárskeho a automobilového priemyslu. Svoje poznatky uplatňuje nielen pri manažmente národných a medzinárodných projektov, ale aj pri riadení našej spoločnosti, ktorú vedie od roku 2009. František je absolventom Chemicko-technologickej fakulty STU so špecializáciou na Bezpečnostné inžinierstvo. Je držiteľom odborných spôsobilostí špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárii, bezpečnostný technik a špecialista požiarnej ochrany.

 

Ing. Tomáš Laurinc

Tomáš Laurinc je profesionálne najstarším členom nášho tímu. Po ukončení štúdia na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave, na katedre Chemického inžinierstva, začal v roku 2000 nadobúdať svoje odborné skúsenosti v neziskovej organizácii, ktorá bola našim predchodcom. V tomto období úspešne realizoval niekoľko projektov hlavne v oblasti čistejšej produkcie, energetickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Ako projektový manažér, odborný konzultant a lektor sa podieľal na realizácii projektov financovaných zo zdrojov európskej únie. V roku 2002 sa stal jedným zo zakladateľov spoločnosti SCPC, s.r.o., v ktorej svoje skúsenosti z predchádzajúcich projektov ďalej rozvíjal. Od roku 2007 je odborne spôsobilou osobou na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia. V roku 2009 získal oprávnenie energetického audítora a od tohto času realizoval desiatky energetických auditov v spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí. Vzhľadom na svoje skúsenosti získané počas realizácie energetických auditov a emisno technologických posudkov, následne rozšíril svoje pole pôsobnosti aj ako oprávnená osoba na výkon poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. V tejto súvislosti vykonáva poradenstvo v oblasti územného konania, stavebného povoľovania a uvádzania prevádzok do skúšobnej a trvalej prevádzky. Tomáš má stále blízko k bezpečnostnému inžinierstvu, ktoré vyštudoval na katedre Chemického inžinierstva. Samozrejmosťou je, že poskytuje profesionálne služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.

 

Ing. Martin Alexovič

Martin Alexovič je konzultant spoločnosti SCPC, s.r.o. V rámci spoločnosti ma na starosť poradenstvo, realizáciu a riadenie projektov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie priemyselných havárií a ochrany pred požiarmi. Okrem toho sa podieľa aj na projektoch z iných oblastí, v ktorých spoločnosť pôsobí. Martin je bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany a špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií. Vyštudoval bezpečnostné inžinierstvo na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave.

 

Mgr. Veronika Saul

Veronika Saul pracuje v našej spoločnosti od roku 2008. Jej hlavnou pracovnou náplňou je konzultačná práca v oblasti manažérskych systémov kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá zahŕňa vypracovávanie systémovej dokumentácie, vykonávanie interných systémových auditov a auditov zo súvisiacich legislatívnych oblastí spadajúcich školenia a výkon pozície manažéra pre systémy zákazníka. V rámci svojej činnosti Veronika taktiež plní rolu odborne spôsobilej osoby na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, zodpovedá za posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), realizáciu a riadenie medzinárodných projektov a organizovanie školení v oblastiach, ktorým sa venuje naša spoločnosť. Znalosti získala počas štúdií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študovala odbor Environmentálna ekológia so zameraním na Environmentálnu výchovu, príslušných odborných školení, a z predchádzajúcich zamestnaní v zahraničí a na Slovensku.

 

Ing. Elena Michalíková

Elena Michalíková pracuje v našej spoločnosti ako konzultantka v oblasti ochrany životného prostredia od roku 2007. Ako absolventka Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave našla uplatnenie v rôznych chemických a potravinárskych prevádzkach, v rôznych pracovných pozíciách. Svoje skúsenosti uplatňuje vo svojej činnosti pri poradenstve, vypracovaní dokumentácie a školení v oblasti ochrany životného prostredia (OŽP), pri auditoch súladu prevádzok s legislatívou OŽP. V integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania je oprávnenou osobu na poskytovanie poradenstva. V oblasti ochrany ovzdušia je oprávneným posudzovateľom pre vypracovanie odborných emisno – technologických posudkov.

 

Ing. Adam Čevela

Adam Čevela pracuje ako konzultant v oblasti ochrany životného prostredia. V našej spoločnosti je zamestnaný od roku 2009. Problematike ochrany životného prostredia sa venuje od roku 2006 kedy po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geografia a verejná správa začal zbierať skúsenosti ako environmentálny audítor a konzultant. V súčasnosti sa venuje najmä legislatívnemu poradenstvu a výkonu auditov v oblastiach ochrany životného prostredia (OŽP) a vypracovávaniu rôznych zákonom stanovených aj dobrovoľných dokumentov v oblasti OŽP. Okrem uvedených činností pôsobí ako oprávnená osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a oprávnená osoba na výkon poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) pre vybrané priemyselné oblasti.