banner

Energetický audit

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác, pre plánovanie a dosiahnutie úspor energie a nákladov.

Povinný energetický audit môže vykonať len energetický audítor zapísaný v zozname audítorov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke ministerstva hospodárstva, prípadne audítor z inej členskej krajiny EÚ.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list v zmysle vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite.

Povinnosť podnikov

V zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú veľké podniky povinné:

  • zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky,
  • zaviesť certifikovaný systém energetického manažérstva, alebo
  • zaviesť certifikovaný systém environmentálneho manažérstva, ktorého rozsah zodpovedá rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu.

Pozn.: Veľký podnik - podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb, alebo ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

Pre mikropodniky, malé a stredné podniky je záväzok v dobrovoľnej rovine s tým, že na energetický audit si môžu žiadať príspevok z eurofondov, pričom európske peniaze môžu využiť aj na zvýšenie energetickej efektívnosti a na úspory.

Prínosy energetického auditu

  • Úspora energie
  • Finančné úspory 
  • Súlad s legislatívou
  • Zvýšenie hodnoty budovy
  • Zvýšený komfort osôb

Ponuka na energetický audit

Ak si chcete dať vypracovať energetický audit v zmysle zákona, alebo dobrovoľne, stačí ak vyplníte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme a vypracujeme konkrétnu ponuku.

Kontaktujte nás

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie