banner

Čistejšia produkcia

Z pohľadu konvenčného prístupu je znečistenie chápané ako nutné zlo, akási daň z výroby, ktorá sa musí platiť. Naproti tomu v očiach čistejšej produkcie každý odpad predstavuje draho nakúpené suroviny a energie, ktoré neboli premenené na produkt, a ktoré je potrebné za ďalšie náklady zneškodniť.

Koncept čistejšej produkcie bol vyvinutý počas prípravy summitu v Riu ako program UNEP (Program OSN pre životné prostredie) a UNIDO (Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj). V súčasnosti môžeme nájsť čistejšiu produkciu pod rôznymi názvami: čistejšia produkcia - energetická efektívnosť (CPEE), efektívnosť a produktivita, čistejšia technológia, čistá technológia a podobne.

 

Čo je čistejšia produkcia?

Čistejšia produkcia je iniciatívna prevencia ochrany životného prostredia špecifická pre danú organizáciu. Je určená na minimalizáciu odpadu a emisií a maximalizovanie výkonu produktu.

Podľa oficiálnej definície UNEP: Čistejšia produkcia je stála aplikácia integrálnej preventívnej stratégie ochrany životného prostredia na procesy, výrobky a služby s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a znížiť (obmedziť) riziká nielen vo vzťahu k človeku ale aj k životnému prostrediu.

Na základe analýzy toku materiálu a energie v spoločnosti identifikuje možnosti, ako minimalizovať odpad a emisie z celkových priemyselných procesov prostredníctvom stratégií znižovania zdrojov. Zlepšenie organizácie a technológií ponúka lepšie voľby vo využívaní surovín a energie, tak aby nedochádzalo k vzniku odpadu, odpadových vôd a emisií do ovzdušia, a tiež odpadovému teplu a hluku. To má následne nezanedbateľný ekonomický efekt, čo zvyšuje efektívnosť, a tým aj konkurencieschopnosť firmy.

Vo výrobných procesoch sa čistejšia produkcia zameriava na efektívnejšie využívanie surovín a energií, vylúčenie toxických a nebezpečných materiálov a prevenciu vzniku odpadov a znečistenia pri zdroji.

U produktov (výrobkov a služieb) sa stratégia čistejšej produkcie zameriava na zníženie dopadov na životné prostredie a to v rámci ich celého životného cyklu, od vývoja až po ich využitie.