banner

2022

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko

2. 1. 2023
15.1.2023 nadobúda účinnosť NV SR č. 525/2022 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko...

Skládkovanie odpadov

31. 12. 2022
31.12.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 522/2022 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 26/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní...

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

31. 12. 2022
30.12.2022 nadobudol platnosť zákon č. 517/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Ciele energetickej efektívnosti

31. 12. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 507/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 327/2015 Z.z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti...

Požiadavky na stavenisko

21. 12. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť NV SR č. 469/2022 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko…

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

1. 12. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 413/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore...

Zákon o omamných látkach

30. 11. 2022
1.12.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Záťaž teplom a chladom

23. 11. 2022
1.12.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 381/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom...

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

20. 11. 2022
1.12.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 377/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny...

Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

8. 11. 2022
15.11.2022 nadobúda účinnosť NV SR č. 359/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu...

Vyhláška o hasiacich prístrojoch

26. 10. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 347/2022 Z.z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich...

Vyhláška o stavebných odpadoch

25. 10. 2022
25.10.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Nová ISO 14001: verdikt bude vydaný v decembri 2022

14. 9. 2022
Rovnako ako pre ISO 9001 o systéme manažérstva kvality, tak aj pre dobrovoľnú normu ISO 14001 o environmentálnom manažérskom systéme vydanú v roku 2015 približne po...

ISO 9001:2015 zostáva nezmenená, ďalšia revízia ISO 9001:2030

14. 9. 2022
Členovia technickej komisie 176 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), podvýboru 2 (TC176/SC2) prijali prekvapivé rozhodnutie nepokračovať v očakávanej...

Zmena zákona o odpadoch

29. 6. 2022
30.6.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch..

Zákon o výstavbe

7. 6. 2022
1.4.2024 nadobúda účinnosť zákon o výstavbe č. 201/2022 Z.z. 

Zákon o územnom plánovaní

7. 6. 2022
1.4.2024 nadobúda účinnosť zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní

Zmena vyhlášky k zákonu o odpadoch

2. 6. 2022
2.6.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 194/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

2. 6. 2022
2.6.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 193/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

2. 6. 2022
2.6.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 192/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených...

Vyhláška o zálohovaní obalov

17. 5. 2022
17.5.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 161/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní...

Zmena zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

13. 4. 2022
1.5.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 127/2022 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore...

Zmena zákona o BOZP

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 114/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Zmena zákona o inšpekcii práce

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 113/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce ...

Zmena zákona o nelegálnej práci

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 112/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

Vyhláška o Environmentálnom fonde

14. 3. 2022
15.3.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 69/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o...

Zákon o Environmentálnom fonde

14. 3. 2022
15.3.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 66/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde …

Ochrana prírody a krajiny

18. 1. 2022
15.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 6/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie