banner

2014

Novela vodného zákona

15. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótam

1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 399/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o energetickej efektívnosti

1. decembra 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opäť rozširujeme našu ponuku služieb

Rozhodli sme sa aktívne bojovať proti "profesionálnej slepote". Je to stav, keď zamestnanci a vedúci zamestnanci dennodenne chodia okolo rôznych nebezpečných stavov a legislatívnych nezhôd vo svojom podniku, až ich časom považujú za normálne.

Nechajte si od nás skontrolovať stav BOZP/OPP/OŽP alebo manažérskych systémov vo Vašej spoločnosti. Pomocou kontrol a auditov preveríme, či Vaši zamestnanci vykonávajú všetky potrebné činnosti na dostačujúcej úrovni. Ponúkneme Vám návrhy na zlepšenie stavu BOZP/OPP/OŽP alebo manažérskych systémov a možnosti preškolenia zamestnancov, ktoré by zlepšili ich výkon.

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 314/2014 Z.z. o o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela stavebného zákona - prísnejšie pravidlá pre billboardy

2. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rozširujeme našu ponuku služieb

Od 1. októbra 2014 v našej ponuke služieb pribudla nová činnosť. V zmysle § 30b ods. 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z.z. samostatne vykonávame niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2.

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15. októbra 2014 nadobúda účinnosť Zákon č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky 410/2012 Z.z.

15. októbra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Nová vykonávacia vyhláška k zákonu č. 355/2007 Z.z.

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 234/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Nová vyhláška o palivách

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. Táto vyhláška zároveň zrušuje pôvodnú vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

1. augusta 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z., o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

1. augusta 2014 nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena zákona o ochrane prírody a krajiny

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 198/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny

15. júna 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Nový zákon o výbušninách

1. júna 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa okrem iného dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a zákon č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.

Zmena zákona o tepelnej energetike

1. mája 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 100/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Emisné kvóty na rok 2015

15. apríla 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok.

Dobrovoľná požiarna ochrana

1. apríla 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Zmena vyhlášky o BOZP pri stavebných prácach

1. marca 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Novela zákona o prírode

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o odpadoch

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 484/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena vyhlášky o kvalite ovzdušia

1. januára 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2013 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.

Zmena vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach

1. januára 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z.z.

Zmena zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z.z.

Zmena zákona o ZPH

15. februára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 345/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o vyradení starých vozidiel z evidencie

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 290/2013 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie