banner

IPKZ

IPKZ - Integrovaná Prevencia a Kontrola Znečisťovania

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je špecializovaným stavebným povolením, vrátane povolenia na užívanie stavby ako aj povolenia na vykonávanie priemyselných činností. Kritériá určujúce povinnosť postupovať podľa IPKZ určuje zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 183/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Integrované povolenie obsahuje hlavne podmienky a povinnosti prevádzkovateľa pri realizácii stavby a jej užívaní, ako aj pri vykonávaní priemyselných činností.

V prípade, že priemyselná činnosť spadá pod limity uvedené v prílohe č. 1 zákona 39/2013 Z.z., je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vypracovanie žiadosti IPKZ.

Prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo IPKZ, pokiaľ ide o žiadosť o integrované povolenie, iba oprávnená osoba.

SCPC, s.r.o. je držiteľom oprávnení o odbornej spôsobilosti na poskytovanie poradenstva v oblasti IPKZ, vydaného Ministerstvom životného prostredia SR.

Naše služby IPKZ:

  • Vypracovanie východiskovej správy
  • Komplexné odborné poradenstvo IPKZ
  • Vypracovanie žiadosti IPKZ vrátane príloh
  • Spracovanie a zabezpečenie odborných posudkov
  • Konzultácie v oblasti IPKZ a prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom, až po úspešné vydanie integrovaného povolenia

CASIA

Komplexné Asistenčné Služby pre Investičnú Činnosť

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie