banner

EIA / SEA

EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, SEA – Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie

1.2.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) je jeden z prvých krokov pred realizáciou investičného zámeru, prípadne zmien už existujúceho stavu. Kritériá, pre ktoré stavby, zariadenia a činnosti existuje povinnosť spracovať dokumentáciu EIA pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (zámer EIA, správa o hodnotení činnosti), sú definované v prílohách zákona č. 24/2006 Z.z. Podľa rovnakého zákona sa vykonáva Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA).

Predmetom posudzovania je aj každá zmena navrhovanej činnosti spadajúcej pod zákon EIA v prípade, ak sa v rámci zmeny menia kritéria činnosti uvedené v zákone EIA.

Naše služby EIA, SEA:

  • Vypracovanie zámeru EIA, SEA
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  • Spracovanie správy o hodnotení činností alebo strategického dokumentu
  • Konzultácie ohľadom procesu EIA, SEA, prerokovanie zámeru/správy s účastníkmi konania
  • Zabezpečenie vypracovania podkladových štúdií (akustická, emisná, dopravná a iné)
  • Komunikácia s dotknutými orgánmi štátnej správy

CASIA

Komplexné Asistenčné Služby pre Investičnú Činnosť

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie