banner

Aktuality 2018

Vyhláška o skládkovaní odpadov

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Zodpovednosť výrobcov

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 380/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Vyhláška k zákonu o odpadoch

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 379/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch....

Evidenčná povinnosť

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 378/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.....

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

29. 11. 2018
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 334/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 94/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti stavieb...

Novela zákona o odpadoch

15. 11. 2018
1.1.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 312/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch…

Novela zákona o odpadoch

19. 7. 2018
1.8.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 208/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch…

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

4. 7. 2018
15.7.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu...

Informácie podávané EK

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 197/2018 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch...

Novela zákona o ovzduší

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší…

Novela zákona o IPKZ

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 193/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o IPKZ…

Zodpovednosť výrobcov

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 186/2018 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov...

Kategorizácia prác

31. 3. 2018
1.4.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 91/2018 Z.z., ktorou sa mení vyhláška 448/2007 Z.z. o kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík…

Zmena vodného zákona

1. 3. 2018
15.3.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa vodný zákon č. 364/2004 Z.z.

Environmentálna záťaž

28. 2. 2018
28.2.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 49/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže...

Expozícia chemickým faktorom

13. 2. 2018
1.5.2018 nadobúda účinnosť NV SR č. 33/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie