banner

Dokumentácia BOZP

Medzi základnú dokumentáciu BOZP patrí najmä:

 • Základná smernica BOZP
 • Politika BOZP, program realizácie politiky BOZP
 • Zástupca zamestnancov pre BOZP (Menovanie zástupcu BOZP, Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť)
 • Pracovné úrazy (Záznam o registrovanom pracovnom úraze, Žiadosť o posúdenie závažnosti PÚ, Oznámenie poistnej udalosti, Kniha úrazov)
 • Traumatologický plán
 • Školenia BOZP (Ročný plán školení, Záznam zo školenia, Testy BOZP, Vstupná karta pre výkon dodávateľských prác)
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Alkohol a psychotropné látky, Protokol o vykonaní dychovej skúšky
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Pitný režim
 • Hodnotenie rizík pracovných činností – riziková analýza
 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Návrh OOPP a zoznam prideľovaných OOPP, Evidenčná karta pridelených OOPP
 • Bezpečnostné a zdravotné značenie
 • Elektrické zariadenia a spotrebiče
 • Prevádzka motorových vozidiel
 • Bezpečné pracovné postupy a prevádzkové poriadky BOZP (podľa požiadaviek zákazníka a prevádzkových potrieb, napr. prevádzkový poriadok na prácu s chemikáliami, prevádzkový poriadok pre stabilné zásobníky na sypké materiály, dopravno-prevádzkový poriadok)

Ďalšia dokumentácia BOZP:

 • Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • Písomný dokument o ochrane pred výbuchom
 • Prevádzkový poriadok na prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie