banner

Aktuality 2017

Obchodovanie s emisnými kvótami

1. 1. 2018
1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 332/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

22. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a...

Zmena vyhlášky o skládkovaní odpadov

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 323/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a ...

Novela vyhlášky o odpadoch

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 322/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o...

Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 321/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti...

Katalóg odpadov

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 320/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

19. 12. 2017
6.8.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 317/2017 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Vyhláška o emisiách zo stacionárnych zdrojov

19. 12. 2017
19.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 316/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 411/2012 Z.z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania...

Vyhláška ochrany ovzdušia

19. 12. 2017
19.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 315/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ovzduší…

Zmena vyhlášky o kvalite ovzdušia

30. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 296/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia…

Zmena zákona o nelegálnej práci

29. 11. 2017
1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 294/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní...

Novela zákona o ovzduší

28. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 293/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší...

Novela zákona o odpadoch

27. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 292/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch...

Zmena zákona o pracovnej zdravotnej službe

26. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 289/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia….

Zmena zákona o omamných látkach

25. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 288/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Zmena vodného zákona

16. 11. 2017
1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 277/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách…

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť

13. 10. 2017
15.10.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 246/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti...

Ochrana prírody a krajiny

12. 10. 2017
1.11.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 240/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny…

Informácie o životnom prostredí

12. 10. 2017
1.11.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 239/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom...

Citlivé a zraniteľné oblasti

9. 8. 2017
1.7.2017 nadobúda účinnosť NV SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti…

Zmena zákona o IPKZ

7. 6. 2017
1.7.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 148/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného...

Verejné zdravie

7. 6. 2017
15.10.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 150/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

EIA

6. 6. 2017
15.6.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 142/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie…

Energetická hospodárnosť budov

6. 6. 2017
15.6.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 144/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov…

Novela zákonníka práce

25. 4. 2017
1.6.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 95/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce ...

Novela zákona o odpadoch

24. 4. 2017
1.5.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 90/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Posudzovanie zhody

11. 3. 2017
1.4.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 51/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody…

Prevádzková evidencia zdroja

22. 2. 2017
22.2.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 33/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o...

Vyhláška o hasičských jednotkách

21. 2. 2017
1.3.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 30/2017 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Vyhradené výrobky

3. 2. 2017
1.2.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 14/2017 Z.z., ktorá mení vyhlášku č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Poplatky za užívanie vôd

3. 1. 2017
1.1.2017 nadobúda účinnosť NV SR č. 394/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška...

Vyhláška o fluórovaných skleníkových plynoch

2. 1. 2017
1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 382/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie