banner

Aktuality

Zmena noriem ISO, február 2024

14. 5. 2024
Zmeny noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 a ďalších boli vydané 23. februára 2024 a nadobúdajú okamžitú účinnosť …

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť

9. 5. 2024
1.1.2026 nadobúda účinnosť vyhláška č. 89/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ...

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu

28. 3. 2024
1.4.2024 nadobúda účinnosť vyhláška č. 69/2024 Z.z. o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.

Zmena stavebného zákona

12. 3. 2024
14.3.2024 nadobúda platnosť zákon č. 46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb....

Daň za vodu

10. 3. 2024
9.3.2024 nadobúda účinnosť NV SR č. 39/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov...

Zmena zákona o enviro záťaži

31. 12. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť zákon č. 533/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže...

Zmena zákona o vodách

31. 12. 2023
31.12.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 525/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách...

Skládkovanie odpadov

31. 12. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť vyhláška č. 521/2023 Z.z. ktorou sa mení vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti...

Územia európskeho významu

20. 12. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť NV SR č. 451/2023 Z.z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu...

Požiadavky na elektrické zariadenia

29. 11. 2023
1.2.2024 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 446/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a...

Povodňové mapy

29. 11. 2023
1.12.2023 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 442/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp...

Oprava chyby

28. 8. 2023
26.8.2023 nadobudlo účinnosť oznámenie č. 349/2023 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia...

Manažment rizík

15. 8. 2023
12.8.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 326/2023 Z.z. o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú...

Oprávnené technické činnosti

21. 7. 2023
21.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 299/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností....

Reforma stavebnej legislatívy

21. 7. 2023
11.7.2023 nadobudol platnosť zákon č. 272/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej...

Zodpovednosť výrobcov

21. 7. 2023
5.7.2023 nadobudla účinnosť vyhláška č. 265/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov...

Zmena vyhlášky o odpadoch

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 259/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch...

Verejný vodovod

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 257/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu.....

Organické rozpúšťadlá

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 256/2023 Z.z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel…

Emisné inventúry

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 255/2023 Z.z. ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a ...

Vyhláška o ovzduší

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší...

Benzín

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 253/2023 Z.z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu...

Odborné posudky

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 252/2023 Z.z. o podrobnostiach odborných posudkov a ...

Kvalita palív

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 251/2023 Z.z. o kvalite palív ...

Kvalita ovzdušia

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 250/2023 Z.z. o kvalite ovzdušia...

Monitorovanie emisií

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia ...

Stacionárne zdroje

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia...

Reforma stavebnej legislatívy

11. 6. 2023
15.6.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 205/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy...

Stavebný zákon

7. 6. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 195/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa z ákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

7. 6. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť zákon č. 190/2024 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Emisné kvóty

7. 6. 2023
1.6.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 186/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami...

Zákon o ochrane ovzdušia

2. 5. 2023
28.4.2023 nadobudol platnosť zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Požiadavky na zariadenia

17. 3. 2023
17.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 80/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Havarijný plán

10. 3. 2023
15.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 76/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 200/2018 Z.z. o podrobnostiach pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o...

Vodný zákon

8. 3. 2023
1.5.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 74/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách...

Posudzovanie vplyvov na ŽP

2. 3. 2023
1.3.2023 nadobúda platnosť zákon č. 69/2023 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

Skleníkové plyny

2. 3. 2023
28.2.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 68/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných...

Výchova a vzdelávanie

2. 3. 2023
1.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 66/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o...

Novela Zákonníka práce

11. 1. 2023
4.1.2023 nadobúda platnosť zákon č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce...

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko

2. 1. 2023
15.1.2023 nadobúda účinnosť NV SR č. 525/2022 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko...

Skládkovanie odpadov

31. 12. 2022
31.12.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 522/2022 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 26/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní...

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

31. 12. 2022
30.12.2022 nadobudol platnosť zákon č. 517/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Ciele energetickej efektívnosti

31. 12. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 507/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 327/2015 Z.z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti...

Požiadavky na stavenisko

21. 12. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť NV SR č. 469/2022 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko…

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

1. 12. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 413/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore...

Zákon o omamných látkach

30. 11. 2022
1.12.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Záťaž teplom a chladom

23. 11. 2022
1.12.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 381/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom...

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

20. 11. 2022
1.12.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 377/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny...

Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

8. 11. 2022
15.11.2022 nadobúda účinnosť NV SR č. 359/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu...

Vyhláška o hasiacich prístrojoch

26. 10. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 347/2022 Z.z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich...

Vyhláška o stavebných odpadoch

25. 10. 2022
25.10.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Nová ISO 14001: verdikt bude vydaný v decembri 2022

14. 9. 2022
Rovnako ako pre ISO 9001 o systéme manažérstva kvality, tak aj pre dobrovoľnú normu ISO 14001 o environmentálnom manažérskom systéme vydanú v roku 2015 približne po...

ISO 9001:2015 zostáva nezmenená, ďalšia revízia ISO 9001:2030

14. 9. 2022
Členovia technickej komisie 176 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), podvýboru 2 (TC176/SC2) prijali prekvapivé rozhodnutie nepokračovať v očakávanej...

Zmena zákona o odpadoch

29. 6. 2022
30.6.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch..

Zákon o výstavbe

7. 6. 2022
1.4.2024 nadobúda účinnosť zákon o výstavbe č. 201/2022 Z.z. 

Zákon o územnom plánovaní

7. 6. 2022
1.4.2024 nadobúda účinnosť zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní

Zmena vyhlášky k zákonu o odpadoch

2. 6. 2022
2.6.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 194/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

2. 6. 2022
2.6.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 193/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

2. 6. 2022
2.6.2022 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 192/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených...

Vyhláška o zálohovaní obalov

17. 5. 2022
17.5.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 161/2022 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní...

Zmena zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

13. 4. 2022
1.5.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 127/2022 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore...

Zmena zákona o BOZP

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 114/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Zmena zákona o inšpekcii práce

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 113/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce ...

Zmena zákona o nelegálnej práci

6. 4. 2022
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 112/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

Vyhláška o Environmentálnom fonde

14. 3. 2022
15.3.2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 69/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o...

Zákon o Environmentálnom fonde

14. 3. 2022
15.3.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 66/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde …

Ochrana prírody a krajiny

18. 1. 2022
15.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 6/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny...

Zmena zákona 355/2007 Z.z.

10. 1. 2022
29.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 533/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....

Zmena zákona o liekoch

10. 1. 2022
1.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 532/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...

Zálohovanie obalov

10. 1. 2022
28.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 518/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje...

Zmena zákona o environmentálnej záťaži

20. 12. 2021
1.6.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 490/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a...

Zmena zákona o omamných látkach

20. 12. 2021
16.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 479/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Zmena zákona o odpadoch

26. 11. 2021
1.12.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...

Tretia vlna COVID-19

16. 11. 2021
15.11.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 412/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Organizácia pracovného času v doprave

15. 11. 2021
2.2.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 407/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave...

Osobné ochranné pracovné prostriedky

10. 11. 2021
20.11.2021 nadobúda účinnosť NV SR č. 400/2021 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných...

Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické zariadenia

29. 10. 2021
1.11.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 391/2021 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia...

Zmena zákona o životnom prostredí

28. 10. 2021
1.1.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 388/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí...

Zmena zákona o odpadoch

21. 10. 2021
1.11.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 372/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...

Zmena zákona 355/2007

2. 6. 2021
15.6.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 220/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Novela zákona o odpadoch

2. 6. 2021
1.1.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 216/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch...

Vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny

6. 5. 2021
1.6.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny...

Zmena zákona o cestnej premávke

23. 4. 2021
15.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 148/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke...

Zmena zákona o cestnej premávke

23. 4. 2021
1.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 146/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke...

Zmena stavebného zákona

23. 4. 2021
1.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 145/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Novela zákona o omamných látkach

9. 4. 2021
1.5.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 124/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Vyhláška k zákonu o ovzduší

15. 3. 2021
15.3.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 98/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší....

Zmena zákonníka práce

24. 2. 2021
1.3.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 76/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce … 

Zmena zákona o inšpekcii práce a BOZP

22. 2. 2021
1.4.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 73/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o...

Zákon o poplatkoch za odpad

16. 2. 2021
15.3.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 67/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č....

Zmena zákona o IPKZ

8. 2. 2021
6.2.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 46/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného...

Zmena vyhlášky o skládkovaní odpadov

27. 1. 2021
26.1.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 26/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Zmena rozšírenej zodpovednosti výrobcov

27. 1. 2021
26.1.2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 25/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Zmena zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie

19. 1. 2021
19.1.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie...

Novela zákona o energetickej efektívnosti

2. 1. 2021
1.1.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 419/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti...

Oznámenie č. 370/2020 Z.z.

15. 12. 2020
15.12.2020 nadobúda účinnosť oznámenie č. 370/2020 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 368/2020 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o...

Zmena odpadárskej vyhlášky

6. 12. 2020
5.12.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 348/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z. vykonávajúca zákon o odpadoch…

Expozícia elektromagnetickým poľom

23. 11. 2020
24.11.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 334/2020 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu...

Expozícia biologickým faktorom

23. 11. 2020
24.11.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 333/2020 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Zmena zákona o verejnom zdraví

16. 11. 2020
14.11.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Evidenčná povinnosť

13. 11. 2020
15.11.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 317/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti…

Emisie z pohonných látok

13. 11. 2020
15.11.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 316/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 271/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na...

Zmena zákona o verejnom zdraví

18. 10. 2020
15.10.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 286/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Novela zákona o odpadoch

17. 10. 2020
14.10.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

30. 9. 2020
1.10.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 266/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a...

Zmena zákona o verejnom zdraví

9. 9. 2020
9.9.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 242/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane...

Expozícia chemickým faktorom

3. 9. 2020
1.10.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 236/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Expozícia karcinogénnym a mutagénnym faktorom

2. 9. 2020
1.10.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 235/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s...

Zmena zákona o IPKZ

6. 8. 2020
5.8.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 218/2020 Z.z., ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole...

Zlepšovanie podnikateľského prostredia

31. 7. 2020
21.7.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

21. 5. 2020
21.5.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 125/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych...

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

19. 5. 2020
15.5.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 119/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákon č....

Požiadavky na elektrické zariadenia

23. 4. 2020
1.5.2020 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 88/2020 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a...

Palivá

23. 4. 2020
1.5.2020 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 87/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 228/2014 Z.z. o ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie...

COVID-19 a Ministerstvo životného prostredia

9. 4. 2020
9.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 74/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia...

COVID-19 a Ministerstvo vnútra

9. 4. 2020
9.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra ...

COVID-19 opatrenia v zdravotníctve

7. 4. 2020
6.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti...

Zmena zákona o BOZP

6. 4. 2020
4.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...

Energetická hospodárnosť budov

4. 3. 2020
10.3.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 35/2020 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej...

Poplatky za odpad

2. 3. 2020
1.3.2020 nadobúda účinnosť nariadenia č. 33/2020 Z.z., ktorým sa mení nariadenie č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov...

Kvalita ovzdušia

1. 3. 2020
1.3.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 32/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia...

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

1. 1. 2020
1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 475/2019 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Novela zákona o odpadoch

27. 12. 2019
27.12.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch…

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

11. 11. 2019
1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 356/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ...

Zariadenia vo výbušnom prostredí

16. 10. 2019
1.11.2019 nadobúda účinnosť NV SR č. 333/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 149/2016 Z.z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v...

Novela zákona o nelegálnej práci

16. 10. 2019
1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 320/2019 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

Novela zákonníka práce

16. 10. 2019
1.1.2020  nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákonník práce č. 311/2011 Z.z.

Emisné kvóty

8. 10. 2019
8.10.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 296/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami...

Záťaž teplom a chladom

5. 8. 2019
1.8.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 227/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a...

Faktory práce

19. 7. 2019
1.8.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 220/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného...

Zmena zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

16. 7. 2019
16.7.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 210/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch...

Zmena zákona o ochrane prírody

10. 6. 2019
3.6.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 150/20019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých...

Environmentálny fond

26. 4. 2019
26.4.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 111/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde...

Ochrana zdravia zamestnancov

25. 4. 2019
1.5.2019 nadobúda účinnosť NV SR č. 110/2019 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

25. 4. 2019
1.7.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 104/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Energetická hospodárnosť budov

25. 4. 2019
1.5.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 96/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov ...

Oprava chyby

18. 1. 2019
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Vyhláška o skládkovaní odpadov

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Zmena zákona o energetickej efektívnosti

10. 1. 2019
1.2.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 4/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti...

Zodpovednosť výrobcov

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 380/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Vyhláška k zákonu o odpadoch

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 379/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch....

Evidenčná povinnosť

10. 1. 2019
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 378/2018 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.....

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

29. 11. 2018
1.1.2019 nadobúda účinnosť vyhláška č. 334/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 94/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti stavieb...

Novela zákona o odpadoch

15. 11. 2018
1.1.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 312/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch…

Novela zákona o odpadoch

19. 7. 2018
1.8.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 208/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch…

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

4. 7. 2018
15.7.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu...

Informácie podávané EK

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 197/2018 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch...

Novela zákona o ovzduší

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší…

Novela zákona o IPKZ

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 193/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o IPKZ…

Zodpovednosť výrobcov

4. 7. 2018
1.7.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 186/2018 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov...

Kategorizácia prác

31. 3. 2018
1.4.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 91/2018 Z.z., ktorou sa mení vyhláška 448/2007 Z.z. o kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík…

Zmena vodného zákona

1. 3. 2018
15.3.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa vodný zákon č. 364/2004 Z.z.

Environmentálna záťaž

28. 2. 2018
28.2.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 49/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže...

Expozícia chemickým faktorom

13. 2. 2018
1.5.2018 nadobúda účinnosť NV SR č. 33/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Obchodovanie s emisnými kvótami

1. 1. 2018
1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 332/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

22. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a...

Zmena vyhlášky o skládkovaní odpadov

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 323/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a ...

Novela vyhlášky o odpadoch

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 322/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o...

Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 321/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti...

Katalóg odpadov

21. 12. 2017
21.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 320/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov...

Technické požiadavky na elektrické zariadenia

19. 12. 2017
6.8.2018 nadobúda účinnosť vyhláška č. 317/2017 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Vyhláška o emisiách zo stacionárnych zdrojov

19. 12. 2017
19.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 316/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 411/2012 Z.z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania...

Vyhláška ochrany ovzdušia

19. 12. 2017
19.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 315/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ovzduší…

Zmena vyhlášky o kvalite ovzdušia

30. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 296/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia…

Zmena zákona o nelegálnej práci

29. 11. 2017
1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 294/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní...

Novela zákona o ovzduší

28. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 293/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší...

Novela zákona o odpadoch

27. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 292/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch...

Zmena zákona o pracovnej zdravotnej službe

26. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 289/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia….

Zmena zákona o omamných látkach

25. 11. 2017
1.12.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 288/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch...

Zmena vodného zákona

16. 11. 2017
1.1.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 277/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách…

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť

13. 10. 2017
15.10.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 246/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti...

Ochrana prírody a krajiny

12. 10. 2017
1.11.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 240/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny…

Informácie o životnom prostredí

12. 10. 2017
1.11.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 239/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom...

Citlivé a zraniteľné oblasti

9. 8. 2017
1.7.2017 nadobúda účinnosť NV SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti…

Zmena zákona o IPKZ

7. 6. 2017
1.7.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 148/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného...

Verejné zdravie

7. 6. 2017
15.10.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 150/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

EIA

6. 6. 2017
15.6.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 142/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie…

Energetická hospodárnosť budov

6. 6. 2017
15.6.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 144/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov…

Novela zákonníka práce

25. 4. 2017
1.6.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 95/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce ...

Novela zákona o odpadoch

24. 4. 2017
1.5.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 90/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Posudzovanie zhody

11. 3. 2017
1.4.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 51/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody…

Prevádzková evidencia zdroja

22. 2. 2017
22.2.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 33/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o...

Vyhláška o hasičských jednotkách

21. 2. 2017
1.3.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 30/2017 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

Vyhradené výrobky

3. 2. 2017
1.2.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 14/2017 Z.z., ktorá mení vyhlášku č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o...

Poplatky za užívanie vôd

3. 1. 2017
1.1.2017 nadobúda účinnosť NV SR č. 394/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška...

Vyhláška o fluórovaných skleníkových plynoch

2. 1. 2017
1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 382/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových...

Požiadavky na elektrické zariadenia

8. 12. 2016
30.4.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 329/2016 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Energetická hospodárnosť budov

7. 12. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 234/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zmena zákona o odpadoch

25. 11. 2016
22.7.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 314/2016 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a...

Novela zákona o odpadoch

25. 11. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 313/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Posudzovanie vplyvov na ŽP

25. 11. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 312/2016 Z.z., ktorým sa mení zákon o EIA…

Faktor primárnej energie

23. 11. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MH SR č. 308/2016 Z.z. o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom...

Pracovný čas v doprave

23. 11. 2016
31.12.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 305/2016 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave…

Novela zákona o vodách

20. 11. 2016
1. decembra 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 303/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách…

Kategorizácia prác

26. 10. 2016
1. novembra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška 283/2016 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska...

Zmena vyhlášky ktorou sa vykonáva zákon o ovzduší

23. 9. 2016
1. októbra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 252/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré...

Nová vyhláška o kvalite ovzdušia

29. 8. 2016
31. decembra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia

Zmena vyhlášky k vodnému zákonu

13. 7. 2016
15. júla 2016 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 212/2016 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

Elektromagnetické pole

1. 7. 2016
1. júla 2016 nadobúda účinnosť NV SR č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s...

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

27. 6. 2016
15. júna 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 195/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych...

Energetická náročnosť verejných budov

25. 6. 2016
15. júna 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MH SR č. 192/2016 Z.z. o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Nariadenie vlády pre zariadenia vo výbušnom prostredí

18. 4. 2016
20.04.2016 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Trestná zodpovednosť právnických osôb

7. 3. 2016
1.7.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Nová vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom

3. 3. 2016
1.3.2016 nadobúda účinnosť vyhláška  č. 99/2016 Z.z.

Faktory práce a pracovného prostredia

3. 3. 2016
1.3.2016 nadobúda účinnosť vyhláška č. 98/2016 Z.z.

Vyhláška k zákonu o IPKZ

17. 2. 2016
1.1.2016 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 11/2016 Z.z. k zákonu o IPKZ

Tepelná energetika

29. 12. 2015
Zmena zákona o tepelnej energetike

Kvalita palív

11. 12. 2015
Novela vyhlášky o požiadavkách na kvalitu palív

Zakon o odpadoch

11. 12. 2015
Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

Zákon o ovzduší

5. 12. 2015
Novela zákona o ovzduší

Plnenie cieľov energetickej efektívnosti

1. 12. 2015
 Vyhláška č. 327/2015 Z.z. o plnení cieľov energetickej efektívnosti

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

1. 12. 2015
Zmena zákona o IPKZ

Skúšky energetických audítorov

26. 11. 2015
Vyhláška o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

F - plyny

12. 11. 2015
Zmena zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

Vyhláška o BOZP pri výrobe a spracúvaní výbušnin

3. 11. 2015
Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície,...

NV o environmentálnych normách kvality

14. 9. 2015
Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Vyhláška k zákonu o prevencii ZPH

1. 9. 2015
Vyhláška č. 198/2015 Z.z. k zákonu o prevencii ZPH – SEVESO

Zmena vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

1. 9. 2015
Zmena a doplnenie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

Zmena zákona o ochrane pred požiarmi

1. 9. 2015
Zmena a doplnenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška pre energetické audity

1. 8. 2015
Vyhláška k zákonu o energetickej efektívnosti  

Nové SEVESO 3

1. 8. 2015
Zmena zákona o prevencii ZPH - nové SEVESO 3

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

15. 7. 2015
Zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zmena stavebného zákona

7. 7. 2015
Zmena a doplnenie zákona č. 175/1999 Z.z. a doplnenie zákona č. 50/1976 Zb.

Zmena zákona o BOZP

1. 7. 2015
Zmena zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Mladiství zamestnanci

2. 6. 2015
Zmeny v NV ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom

Bezpečnostné a zdravotné značenie

1. 6. 2015
Zmeny v požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

NV o tehotných ženách

3. 6. 2015
Zmeny v NV ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

BOZP pri stavebných prácach

1. 6. 2015
Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach

Zákon o verejnom zdraví

27. 5. 2015
Úplné znenie zákona o verejnom zdraví

Vyhláška k zákonu o energetickej efektívnosti

1. 5. 2015
Vykonávacia Vyhláška k zákonu o energetickej efektívnosti

Novela NV SR č. 356/2006 Z.z.

1. 5. 2015
Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom

Novela NV SR č. 355/2006 Z.z.

1. 5. 2015
Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom

Obnoviteľné zdroje

1. 5. 2015
Vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Zákon o odpadoch

30. 4. 2015
Nový zákon o odpadoch

Odborná príprava a skúšky

1. 3. 2015
Zmena rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy energetických audítorov

ISO 9001

1. 1. 2015
Zaviedli sme si systém kvality

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie