banner

Ochrana životného prostredia

Environmentálny audit

Audit ŽP; Ide o audit súladu organizácie so zákonnými požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia, porovnanie všetkých aktivít organizácie s environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republike a tiež súlad s rozhodnutiami orgánov štátnej správy vydanými pre organizáciu.

Environmentálne poradenstvo a konzultácie, environmentálny outsourcing

Vo všetkých oblastiach ochrany životného prostredia ponúkame profesionálne poradenstvo a zastupovanie voči štátnym orgánom, prípadne výkon externého ekológa spoločnosti, environmentálneho špecialistu.

Oprávnený posudzovateľ

Poskytujeme služby oprávneného posudzovateľa pre vypracovávanie emisno-technologických posudkov podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Vodohospodár

Pre Vašu spoločnosť vieme zabezpečiť, výkon funkcie Vodohospodára podľa § 70 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že funkciu Vodohospodára je povinná ustanoviť spoločnosť, ktorá pravidelne zaobchádza s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 (v prípade prioritných nebezpečných látok je kritérium množstvo 0,3 t a 0,3 m3), prípadne vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v množstve väčšom ako 400 m3 za deň.

Hodnotenie environmentálnych rizík

Vykonávame analýzu dopadov havárií s účasťou nebezpečných látok na životné prostredie pomocou metodiky H&V index. Metodika H&V (Hazard&Vulnerability) index vychádza z českého metodického pokynu „Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí“.

Metodika H&V index je prioritne určená pre hodnotenie závažnosti dopadov potenciálnych havárií na ŽP, pre účely smernice SEVESO III. Používa sa pre hodnotenie krátkodobých havarijných únikov nebezpečných látok do ŽP, ktoré svojim časovým horizontom nepresahujú hodiny až dni.

 

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie