banner

2013

Nová vyhláška k zákonu o odpadoch

15. októbra 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ktorá ruší doteraz platnú Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o inšpekcii práce

1. novembra 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 308/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmena obvodných úradov na okresné úrady

1. októbra 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nová vyhláška k ochrane ovzdušia

1. septembra 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Zmena zákona o Environmentálnom fonde

1. augusta 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 207/2013 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Nová vyhláška k zákonu o IPKZ

1. júla 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP

1. júla 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyhláška 374/1990 Zb. je zrušená

1. júla 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Táto vyhláška zrušuje Vyhlášku Slovenského banského úradu a Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Zmena zákona o odpadoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol predložený na medzirezortné pripomienkovanie.

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z.

1. júna 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 74/2013 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena zákona o energetickej efektívnosti

1. júna 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 69/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. v znení zákona č. 136/2010 Z.z.

Zmena v zákone o cestnej premávke

1. mája 2013 nadobúda účinnosť Zákon Národnej Rady SR č. 98/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena vykonávacej vyhlášky k zákonu o cestnej premávke

1. júna 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 128/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nariadenie č. 338/2006 Z.z. zrušené

15. apríla 2013 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Týmto nariadením sa ruší a nahrádza doterajšie nariadenie č. 338/2006 Z.z.

Nový zákon o IPKZ

15. marca 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa zrušuje čl. I. pôvodného zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Týmto novým zákonom sa zrušuje aj pôvodná vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z.

Zmena Vyhlášky č. 388/2006 Z.z.

1.2.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z.z.

Zmena Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 435/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Nová vyhláška k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 422/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému.

Zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami je zrušený

1.1.2013 nadobúda účinnosť zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zároveň zrušuje zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 117/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 47/2011 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z. a zákona č. 258/2011 Z.z., ďalej zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z.z., vyhlášky č. 159/2010 Z.z. a vyhlášky č. 52/2012 Z.z., ďalej zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, a zrušuje aj vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót.

Vyhláška č. 363/2010 Z.z. je zrušená

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, ktorá zrušuje Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Vyhlášky 356/2010 Z.z. a 358/2010 Z.z. sú zrušené

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a ktorou sa zrušujú Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a V yhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií.

Vykonávacia vyhláška k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška o energetickej účinnosti premeny energie

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla.

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

1.1.2013 nadobudne účinnosť zákon č. 300/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky č. 532/2006 Z.z.

1. januára 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 399/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z.z.

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie