banner

Dokumentácia OPP

Medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, patrí najmä:

 • Požiarna identifikačná karta
 • Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Požiarna kniha
 • Požiarny poriadok pracoviska
 • Požiarne poplachové smernice
 • Požiarny evakuačný plán
 • Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Ďalšia dokumentácia ochrany pred požiarmi:

 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru – na základe rozhodnutia Krajského riaditeľstva HaZZ
 • Vedenie dokladov o kontrolách požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • Vedenie údajov o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie