banner

Dokumentácia OŽP

Ochrana ovzdušia

Vypracovanie dokumentácie ochrany ovzdušia na základe zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov:

 • Emisno-technologický posudok podľa zákona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia
 • Návrh prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Prevádzkový predpis zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia (skrátene súbor STPP a TOO)
 • Návrh žiadosti o schválenie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
 • Výpočet množstva emisií a poplatkov za emisie
 • NEIS - Národný Emisný Informačný Systém
 • Spracovanie hlásenia za ovzdušie

Ochrana vôd

Vypracovanie dokumentácie ochrany vôd na základe zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán na ochranu vôd)
 • Prevádzkový poriadok pre vodné stavby

Odpadové hospodárstvo

Vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

 • Program odpadového hospodárstva obce (POH)
 • Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi - Havarijný plán na odpady
 • Identifikačný list nebezpečného odpadu (ILNO)
 • Návrh evidencie odpadov, evidenčné listy odpadov (ELO)
 • Hlásenia o odpadoch
 • Žiadosť o vydanie súhlasov k činnostiam v odpadovom hospodárstve
 • Výber miesta na zhromaždisko nebezpečných odpadov
 • Systém odpadového hospodárstva podniku - návrh, implementácia a udržiavanie

Obalové hospodárstvo

Vypracovanie dokumentácie obalového hospodárstva na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

 • Evidencia obalov a odpadov z obalov
 • Hlásenia o obaloch a odpadoch z obalov
 • Registrácia výrobcov vyhradeného výrobku (obalov a odpadov z obalov) - zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.
 • Systém obalového hospodárstva podniku - návrh, implementácia a udržiavanie

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie