banner

Predstavenie spoločnosti SCPC

Spoločnosť SCPC

(Slovenské centrum čistejšej produkcie) vznikla v roku 1994, ako člen národnej priemyselnej asociácie. Neskôr získala právnu formu neziskovej organizácie – občianske združenie. V roku 1994 sa stala členom medzinárodnej siete centier pre čistejšiu produkciu vytvorenej organizáciami UNIDO (Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj) a UNEP (Program OSN pre životné prostredie), a v súčasnosti je jedným z najstarších členov. Na svojich začiatkoch sa organizácia zameriavala na realizáciu projektov čistejšej produkcie a energetickej efektívnosti v podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Postupne svoje aktivity rozširovala o implementáciu manažérskych systémov a vzhľadom na odborné zázemie a personálne kapacity sa čoraz viac začala zaoberať aj bezpečnosťou a riadením rizík v podnikoch. V roku 2002, na základe odporúčaní audítorov z dôvodu zmeny legislatívy, organizácia zmenila formu na spoločnosť s ručením obmedzeným - SCPC, s.r.o. a pod týmto názvom figuruje dodnes.

V súčasnosti

je SCPC profesionálna, nezávislá organizácia, ktorá poskytuje širokú ponuku svojich služieb. Prioritne sa zameriava na odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prevencie závažných priemyselných havárií, civilnej ochrany, ochrany životného prostredia, integrovaného povoľovania a energetických auditov. Cieľovou skupinou sú najmä priemyselné podniky na Slovensku a v zahraničí. SCPC úzko spolupracuje s národnými a medzinárodnými podnikmi a inštitúciami hospodárskej sféry a poradenskými firmami.

Víziou spoločnosti SCPC

je zastávať jedno z vedúcich miest v oblasti podpory a uplatňovania praktickej a efektívnej ochrany životného prostredia, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri práci v organizáciách pôsobiacich na celom Slovensku aj v zahraničí.

Motto spoločnosti

„NAJLACNEJŠIE JE RIEŠIŤ PROBLÉM, KTORÝ NIKDY NENASTAL“,

znamená, že preventívnym prístupom Vám spoločnosť SCPC vie pomôcť predísť vzniku problémov, ktoré sú často finančne náročné.