banner

Ochrana pred požiarmi - OPP

Výkon technika požiarnej ochrany

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Vedenie požiarnej knihy
 • Návrh opatrení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • Školenie a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase – pravidelné školenie a školenie novoprijatých zamestnancov
 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • Záznamy z kontrol stavu ochrany pred požiarmi
 • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • Organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
 • Zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru
 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Audit OPP

Úlohou auditu je identifikácia stavu OPP v prevádzke spoločnosti. Audit ochrany pred požiarmi pozostáva z obhliadky priestorov a kontroly dokumentácie v zmysle zákona 314/2001 Z.z. Výstupom auditu je zoznam zistení, vyplývajúcich odporúčaní, návrhov dokumentov, ktoré je potrebné vypracovať a upozornenia na ďalšie problémy, ktoré je možné očakávať v prípade štátneho požiarneho dozoru.

 

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie