banner

Systém kvality

Radi by sme Vás informovali, že pre neustále zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb sme si zaviedli systém kvality podľa ISO 9001:2008. Systém je plne funkčný od 1.1.2015.

Politika kvality

Naša spoločnosť SCPC, s.r.o. sa prioritne zameriava na profesionálne poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, manažérskych systémov a to so zreteľom na dosahovanie vysokej spokojnosti klientov a dlhodobej spolupráce s nimi.

Naším zámerom a povinnosťou všetkých zamestnancov je aktívne sa podieľať na:

  • zvyšovaní odbornej spôsobilosti konzultantov/ audítorov/ lektorov;
  • rozširovaní rozsahu poskytovaných služieb a ponúkať zákazníkom nové progresívne postupy;
  • budovaní, udržovaní a sústavnom zlepšovaní systému manažérstva kvality v spoločnosti;
  • dodržiavaní predpisov v oblasti kvality, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným organizáciou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa organizácia zaviazala dodržiavať;
  • aktívnej komunikácii so zamestnancami a zákazníkmi, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality.

Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti SCPC, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytne všestrannú podporu a zabezpečí pracovníkom vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.

 

Bratislava 18.12.2014

Ing. Jozef Fecko, konateľ