banner

Systém kvality

Radi by sme Vás informovali, že pre neustále zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb sme si zaviedli systém kvality podľa ISO 9001. Systém je plne funkčný od 1.1.2015.

Politika kvality

Naša spoločnosť SCPC, s.r.o. sa prioritne zameriava na profesionálne poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, manažérskych systémov a to so zreteľom na dosahovanie vysokej spokojnosti klientov a dlhodobej spolupráce s nimi.

Naším zámerom a povinnosťou všetkých zamestnancov je aktívne sa podieľať na:

  • zvyšovaní odbornej spôsobilosti konzultantov/ audítorov/ lektorov;
  • rozširovaní rozsahu poskytovaných služieb a ponúkať zákazníkom nové progresívne postupy;
  • budovaní, udržovaní a sústavnom zlepšovaní systému manažérstva kvality v spoločnosti;
  • dodržiavaní predpisov v oblasti kvality, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným organizáciou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa organizácia zaviazala dodržiavať;
  • aktívnej komunikácii so zamestnancami a zákazníkmi, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality.

Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti SCPC, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytne všestrannú podporu a zabezpečí pracovníkom vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.

 

Bratislava 15.12.2022

Ing. Tomáš Laurinc, konateľ