banner

Územné a stavebné konanie

V oblasti stavebného konania v súlade so stavebným zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, poskytujeme komplexné poradenské služby pri výstavbe nových, najmä priemyselných objektov a pre ich spustenie do prevádzky, ktoré podľa výberu zákazníka môže obsahovať:

  • Komunikácia s dotknutými orgánmi
  • Zabezpečenie vyjadrenia k predmetnej stavbe
  • V prípade potreby vypracovanie žiadosti IPKZ
  • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie
  • Spracovanie odborného posudku: emisno-technologické posúdenie technológie
  • Koordinácia BOZP na stavenisku

CASIA

Komplexné Asistenčné Služby pre Investičnú Činnosť

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie