banner

2020

Novela zákona o energetickej efektívnosti

2. 1. 2021
1.1.2021 nadobúda účinnosť zákon č. 419/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti...

Oznámenie č. 370/2020 Z.z.

15. 12. 2020
15.12.2020 nadobúda účinnosť oznámenie č. 370/2020 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 368/2020 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o...

Zmena odpadárskej vyhlášky

6. 12. 2020
5.12.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 348/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z.z. vykonávajúca zákon o odpadoch…

Expozícia elektromagnetickým poľom

23. 11. 2020
24.11.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 334/2020 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu...

Expozícia biologickým faktorom

23. 11. 2020
24.11.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 333/2020 Z.z., ktorým sa mení NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Zmena zákona o verejnom zdraví

16. 11. 2020
14.11.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Evidenčná povinnosť

13. 11. 2020
15.11.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 317/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti…

Emisie z pohonných látok

13. 11. 2020
15.11.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 316/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 271/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na...

Zmena zákona o verejnom zdraví

18. 10. 2020
15.10.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 286/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Novela zákona o odpadoch

17. 10. 2020
14.10.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

30. 9. 2020
1.10.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 266/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a...

Zmena zákona o verejnom zdraví

9. 9. 2020
9.9.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 242/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane...

Expozícia chemickým faktorom

3. 9. 2020
1.10.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 236/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou...

Expozícia karcinogénnym a mutagénnym faktorom

2. 9. 2020
1.10.2020 nadobúda účinnosť NV SR č. 235/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s...

Zmena zákona o IPKZ

6. 8. 2020
5.8.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 218/2020 Z.z., ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole...

Zlepšovanie podnikateľského prostredia

31. 7. 2020
21.7.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

21. 5. 2020
21.5.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 125/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych...

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

19. 5. 2020
15.5.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 119/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákon č....

Požiadavky na elektrické zariadenia

23. 4. 2020
1.5.2020 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 88/2020 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a...

Palivá

23. 4. 2020
1.5.2020 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 87/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 228/2014 Z.z. o ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie...

COVID-19 a Ministerstvo životného prostredia

9. 4. 2020
9.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 74/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia...

COVID-19 a Ministerstvo vnútra

9. 4. 2020
9.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra ...

COVID-19 opatrenia v zdravotníctve

7. 4. 2020
6.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti...

Zmena zákona o BOZP

6. 4. 2020
4.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...

Energetická hospodárnosť budov

4. 3. 2020
10.3.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 35/2020 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej...

Poplatky za odpad

2. 3. 2020
1.3.2020 nadobúda účinnosť nariadenia č. 33/2020 Z.z., ktorým sa mení nariadenie č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov...

Kvalita ovzdušia

1. 3. 2020
1.3.2020 nadobúda účinnosť vyhláška č. 32/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie