banner

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Výkon bezpečnostnotechnickej služby (BTS)

Ponúkame odborné poradenstvo vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pridanou hodnotou našich služieb je poradenstvo vykonávané výlučne bezpečnostnými inžiniermi. Rozsah služieb a činností je individuálny na základe požiadaviek zákazníka, obsahuje však najmä nasledujúce činnosti:

 • Služby autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) podľa zákona č. 124/2006 Z.z.
 • Spracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných predpisov a na základe prevádzkových podmienok zákazníka
 • Poradenstvo pri opatreniach z hodnotenia rizík pre osobitné skupiny zamestnancov (tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou)
 • Spolupráca pri ustanovení zástupcu zamestnancov
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP
 • Špeciálne školenia – výkon prác vo výškach bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, vodiči používajúci pri práci motorové vozidlo (vodiči referenti), poučená osoba na obsluhu elektrických zariadení podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 • Poradenstvo a opatrenia pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch – spolupráca na spoločných pracoviskách, spolupráca a usmernenie zákazníka pri riešení otázok BOZP pri zmluvných vzťahoch prenajímateľ-nájomca
 • Vyšetrovanie, evidencia a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií, zastupovanie zákazníka pri šetrení pracovného úrazu
 • Kontrolná činnosť – audity a kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia
 • Zastupovanie voči orgánom inšpekcie práce

Audit BOZP

Základný nástroj fungujúceho systému BOZP. Úlohou auditu je identifikácia stavu BOZP v prevádzke zákazníka. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pozostáva z obhliadky priestorov, kontroly dokumentácie a preverenia existujúceho systému BOZP. Výstupom auditu je zoznam zistení, vyplývajúcich odporúčaní, návrhov dokumentov, ktoré je potrebné vypracovať a upozornení na možné problémy, ktoré je možné očakávať zo strany orgánov štátnej správy. Dlhoročné skúsenosti našich audítorov z rôznych odvetví priemyslu a systematický spôsob auditovania zaručujú nestranný priebeh auditu a komplexný pohľad na prevádzkové procesy.

Ochrana pred výbuchom – ATEX

Smernica Európskeho parlamentu a rady 1999/92/ES o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potencionálne ohrozených výbušným prostredím je v slovenskej legislatíve implementovaná do Nariadenia vlády č. 393/2006 Z.z. Za použitia princípov aplikovaných v procesnej bezpečnosti ponúkame poradenstvo v oblasti prevencie a ochrany pred výbuchom, najmä:

 • Audit priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
 • Posudzovanie rizika vzniku výbušných atmosfér a vzniku výbuchu
 • Klasifikovanie a označovanie priestorov s výbušným prostredím
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov
 • Dokumentácia ochrany pred výbuchom v rozsahu:
  • Písomný dokument o ochrane pred výbuchom
  • Prevádzkový poriadok na prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
 • Školenia zamestnancov pracujúcich v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
 • Koordinácia pri činnostiach a na pracoviskách s nebezpečenstvom výbuchu

Koordinácia BOZP na stavenisku

Koordináciu BOZP na stavenisku ponúkame na základe uplatnenia požiadaviek uvedených v Nariadení vlády č. 396/2006 Z.z. a vyhláške č. 147/2013 Z.z. Koordinácia BOZP je zabezpečovaná autorizovanými bezpečnostnými technikmi v rozsahu:

 • Uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať
 • Dohľad nad plnením príslušných požiadaviek všeobecných zásad na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • Dohľad nad dodržiavaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vypracovanie a aktualizácia plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (plán BOZP na stavenisku)
 • Dohľad nad spoluprácou medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, vrátane vzájomného informovania
 • Opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov
 • Školenia zamestnancov na stavenisku

Analýza rizík

Poskytujeme služby v oblasti spracovania analýzy rizík so zameraním na posúdenie pracovných činností, strojných zariadení a služby v oblasti vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

 • Identifikácia rizík a ohrození
 • Hodnotenie prijateľnosti rizika
 • Návrh a realizácia opatrení na minimalizáciu rizika

Pri analýze rizík využívame technické normy a všeobecne platné metodiky (napr. HAZOP, What-If, FMEA, Indexové metodiky, bodové metodiky a pod). 

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie