banner

Školenie OŽP

Vybrané školenia z oblasti ochrany životného prostredia:

  • Školenie ochrana ovzdušia (povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia)
  • Školenie ochrana vôd (všeobecné povinnosti, povinnosti prevádzkovateľov vodných stavieb, zaobchádzanie s nebezpečnými, škodlivými látkami)
  • Školenie odpadové hospodárstvo (povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov, nakladanie s odpadmi, vypĺňanie ELO a hlásení)
  • Školenie obaly a Recyklačný fond (povinnosti prevádzkovateľov, nastavenie systému obalového hospodárstva)
  • Školenie IPKZ
  • Školenie environmentálne škody a staré záťaže
  • Školenie EIA, Posudzovanie vplyvov na ŽP

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie