banner

Aktuality 2016

Požiadavky na elektrické zariadenia

8. 12. 2016
30.4.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 329/2016 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Energetická hospodárnosť budov

7. 12. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 234/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zmena zákona o odpadoch

25. 11. 2016
22.7.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 314/2016 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a...

Novela zákona o odpadoch

25. 11. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 313/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Posudzovanie vplyvov na ŽP

25. 11. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 312/2016 Z.z., ktorým sa mení zákon o EIA…

Faktor primárnej energie

23. 11. 2016
1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška MH SR č. 308/2016 Z.z. o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom...

Pracovný čas v doprave

23. 11. 2016
31.12.2016 nadobúda účinnosť zákon č. 305/2016 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave…

Novela zákona o vodách

20. 11. 2016
1. decembra 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 303/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách…

Kategorizácia prác

26. 10. 2016
1. novembra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška 283/2016 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska...

Zmena vyhlášky ktorou sa vykonáva zákon o ovzduší

23. 9. 2016
1. októbra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 252/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré...

Nová vyhláška o kvalite ovzdušia

29. 8. 2016
31. decembra 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia

Zmena vyhlášky k vodnému zákonu

13. 7. 2016
15. júla 2016 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 212/2016 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

Elektromagnetické pole

1. 7. 2016
1. júla 2016 nadobúda účinnosť NV SR č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s...

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

27. 6. 2016
15. júna 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 195/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych...

Energetická náročnosť verejných budov

25. 6. 2016
15. júna 2016 nadobúda účinnosť Vyhláška MH SR č. 192/2016 Z.z. o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Nariadenie vlády pre zariadenia vo výbušnom prostredí

18. 4. 2016
20.04.2016 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Trestná zodpovednosť právnických osôb

7. 3. 2016
1.7.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Nová vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom

3. 3. 2016
1.3.2016 nadobúda účinnosť vyhláška  č. 99/2016 Z.z.

Faktory práce a pracovného prostredia

3. 3. 2016
1.3.2016 nadobúda účinnosť vyhláška č. 98/2016 Z.z.

Vyhláška k zákonu o IPKZ

17. 2. 2016
1.1.2016 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 11/2016 Z.z. k zákonu o IPKZ

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie