banner

Školenie BOZP

V rozsahu poradenskej činnosti vykonávame nasledujúce školenia BOZP:

  • Školenie a vzdelávanie zamestnancov
  • Školenie a vzdelávanie vedúcich zamestnancov
  • Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP
  • Školenie zamestnancov pre práce vo výškach (bez použitia horolezeckej alebo speleologickej techniky)
  • Školenie zamestnancov používajúcich motorové vozidlo na pracovné účely (vodiči referenti)
  • Školenie o ochrane pred výbuchom
  • Poučená osoba na obsluhu elektrických zariadení podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
  • Školenia zamestnancov na stavenisku
  • Školenie zamestnancov manipulujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi v zmysle NV SR č. 355/2006 Z.z.

IMRO

Integrovaný Manažment Rizík Organizácie – Komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, Ochrany životného prostredia, …

Leták

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie