banner

Manažérske systémy

Náročné konkurenčné prostredie, nové požiadavky zákazníkov a neustále legislatívne zmeny nútia manažment sústavne riešiť výkonnosť a efektivitu vo svojej organizácii. Účinnými nástrojmi na zjednodušenie a zefektívnenie riadenia organizácie sú implementované a fungujúce manažérske systémy.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné poradenstvo pri implementácii manažérskych systémov a realizáciu súvisiacich činností v súlade s požiadavkami týchto noriem:

 • ISO 9001:2015 (STN EN ISO 9001:2016)
  • Systémy manažérstva kvality (QMS)
 • ISO 14001:2015 (STN EN ISO 14001:2016)
  • Systémy environmentálneho manažérstva (EMS)
  • Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS
  • EMAS easy
 • ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2018)
  • Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (MS BOZP)
 • ISO 50001:2018 (STN EN ISO 50001:2019)
  • Systém energetického manažérstva

 

Naše služby v oblasti zavádzania a riadenia manažérskych systémov zahŕňajú:

 • Komplexné zavedenie jedného alebo viacerých systémov manažérstva (Integrovaný manažérsky systém - IMS) v súlade s požiadavkami príslušných noriem
 • Vypracovanie vstupnej analýzy súčasného stavu manažérskeho systému porovnaním s požiadavkami noriem (rozdielová/Gap analýza)
 • Vypracovanie dokumentácie požadovanej normami, resp. dokumentácie potrebnej pre činnosti spoločnosti
 • Školenie zamestnancov
 • Školenie interných audítorov
 • Výkon interných, externých, zákazníckych a predcertifikačných auditov
 • Zastupovanie klienta pri certifikačnom procese
 • Poradenstvo pri udržiavaní a aktualizovaní systémov manažérstva
 • Outsourcing manažéra pre riadenie manažérskych systémov

 

Vnútorná kontrola riadenia manažérskych systémov vo Vašej spoločnosti

Nechajte si od nás skontrolovať stav manažérskeho systému vo Vašej spoločnosti! Pomocou kontrol a auditov preveríme, či Vaši zamestnanci vykonávajú všetky potrebné činnosti na dostačujúcej úrovni. Ponúkneme Vám návrhy na zlepšenie stavu manažérskych systémov a možnosti preškolenia zamestnancov, ktoré by zlepšili ich výkon.

 

Aktuality ISO: 

Zmena noriem ISO o požiadavky v oblasti klimatickej zmeny, február 2024

Organizácia ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) vo februári 2024 oznámila zmenu, ktorá ovplyvňuje celkovo viac ako 30 existujúcich noriem systému manažérstva. Medzi týmito normami sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a iné. Zmenou sú zároveň ovplyvnené aj ďalšie normy riadenia, ako sú IATF 16949® (automobilový priemysel) a AS9100 (letectvo), ktoré zahŕňajú ISO 9001.

Zmena sa dotýka doplnenia požiadaviek v oblasti klimatickej zmeny a je uplatnená v sekcii „4 Kontext organizácie“. Začlenením klimatickej zmeny do manažérskych systémov sa organizácia ISO snaží docieliť, aby organizácie proaktívne riešili riziká a príležitosti súvisiace s klimatickou zmenou a prispievali ku globálnemu úsiliu o udržateľnosť.

Zmeny noriem ISO boli vydané 23. februára 2024 a nadobúdajú okamžitú účinnosť. Znamená to, že spoločnosti pri preskúmavaní svojho kontextu a zainteresovaných strán musia vziať nové požiadavky do úvahy.

Nové požiadavky noriem sú nasledovné:

K bodu 4.1 bolo pridané: „Organizácia určí, či je klimatická zmena relevantnou otázkou“

K bodu 4.2 bolo pridané: „Poznámka: Relevantné zainteresované strany môžu mať požiadavky týkajúce sa klimatickej zmeny.“

Kompletné vyhlásenie ISO a IAF spolu s úplným zoznamom noriem, ktorých sa to týka, je k dispozícii tu:

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/Joint_ISO-IAF_Communique_re_Climate_Change_Amds_to_ISO_MSS_Feb_2024_Final.pdf

 

Norma ISO 50001:2018

 • slovenská verzia STN EN ISO 50001 bola vydaná vo februári 2020
 • prechodné obdobie akreditovaných certifikátov z ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018 bolo pôvodne stanovené do 20. augusta 2021. Z dôvodu globálneho vypuknutia epidémie COVID19 sa toto obdobie predlžuje o 6 mesiacov - do 20. februára 2022

ORDER OUR SERVICES

Would you be interested into our services? Please complete the contact form and ask for an individual price offer.

Contact us

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie