banner

Realizované projekty

SCPC, s.r.o. od svojho vzniku zrealizovalo stovky projektov u svojich zákazníkov alebo projektov podporovaných z rôznych rozvojových zdrojov, vrátane fondov Európskej únie, slovenskej rozvojovej pomoci, multilaterálnych projektov ako je UNIDO (Agentúra OSN pre priemyselný rozvoj), nadácie, Agentúra pre vedu a výskum a pod. Informácie o niektorých z nich sa môžete dozvedieť na tejto stránke.

ACT CLEAN - Vaša cesta k čistejšej produkcii!

Číslo projektu: 1CE002P3
Názov programu: Operačný program stredná Európa 2007-2013 (Interrreg IVB)
Trvanie projektu: XII.2008 - I.2012

Projekt Act Clean podporuje realizovanie eko-efektívnych výrobných procesov v malých a stredných podnikoch (SME) v celej strednej Európe. Act Clean propaguje environmentálne technológie a systémy riadenia pomocou prepojenia ponuky a dopytu: Na jednej strane poskytuje malým a stredným podnikom technologické a manažérske znalosti a na druhej strane uľahčuje uvádzanie už existujúcich riešení na trh.

http://www.act-clean.eu

REPROWIS - Redukovanie množstva odpadov pomocou priemyselnej symbiózy

Číslo projektu: HUSK 0901/2.1.2/0193
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika
Trvanie projektu: 1.11.2010 - 1.11. 2011

Projekt REPROWIS sa realizoval spoločne za účasti hlavného maďarského partnera - Public Foundation for the Progress os the Industry (IFKA) (Verejná nadácia pre rozvoj priemyslu) a jeho cezhraničného partnera, slovenskej neziskovej organizácie PROVENTUS n.o. Zakladateľom neziskovej organizácie bola spoločnosť SCPC, s.r.o.

EINSTEIN II

Einstein – Expert system for an Intelligent Supply of Thermal Energy in Industry and other large scale applications / Špecializovaný systém pre inteligentnú dodávku tepelnej energie v priemysle a iných veľkoodberoch

Číslo projektu: IEE/09/702/SI2.558239
Názov programu: Intelligent Energy – Europe (IEE)
Doba trvania: 24 mesiacov
Začiatok projektu: 1.7.2010

Cieľom projektu EINSTEIN II bolo prispieť k rozšíreniu implementácie integrovaných energeticko-efektívnych riešení v rámci tepelnej energie v priemyselných podnikoch s vysokým dopytom tepla s nízkou a strednou teplotou a pre nepriemyselných užívateľov podobného dopytu ako sú nemocnice, obchodné centrá, veľké kancelárske budovy, vykurovanie a chladenie sietí, atď. Projekt nadväzoval na nástroj pre tepelné energetické audity - EINSTEIN, ktorý bol vyvinutý v predchádzajúcom projekte EINSTEIN I. Tento nástroj, založený na špecializovanom softvérovom systéme, vedie užívateľa celým postupom od auditu, cez spracovanie údajov, k vypracovaniu, dizajn a kvantitatívne vyhodnotenie alternatívnych riešení.

Na projekte sa zúčastnilo 12 projektových partnerov a jeden projektový koordinátor z nasledovných štátov: Španielsko, Rakúsko, Luxembursko, Írsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Bulharsko a Slovensko.

http://www.einstein-energy.net

EMAS

Miestne úrady v Lotyšsku a ďalšie nové členské štáty sa stretávajú s mnohými podobnými problémami životného prostredia, ako sú: znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, odpady, nekontrolovaná spotreba zdrojov, úbytok lesov, atď. Ako ukazuje prax, miestne orgány môžu významne prispievať k zhoršovaniu životného prostredia a to je dôvod, prečo majú zvýšiť efektivitu ich vplyvu na životné prostredie. EMAS II poskytuje organizáciám systematický prístup k riešeniu ich environmentálnych problémov, ale systém zatiaľ nie je obcami nových členských štátov využívaný, čo je špecifický problém životného prostredia, a rieši ho tento projekt.

Hlavné ciele projektu:

  • Predstaviť a podporovať EMAS II na úrovni miestnych úradov nových členských štátov, za použitia Lotyšska ako vzoru,
  • Zaviesť nové účinné nástroje na implementáciu programu EMAS II,
  • Pomáhať novým členským štátom v ich procese integrácie do EÚ, zavedenie nariadení EÚ v oblasti životného prostredia.

Projekt bol zameraný na dosiahnutie jedného z cieľov 6. akčného programu pre životné prostredie: „podpora širšieho využívania spoločenstiev Eco-Management a Audit System“.

Projekt REAK

REAK - Resources Efficiency Assessment in Kenya (Efektívne využívanie zdrojov v Keni)

Donor: Slovak UNDP Trust Fund
Implementujúca organizácia: SCPC, s.r.o.
Partnerská inštitúcia v príjmacej krajine: Kenské NCPC
Trvanie: December 2005 – Február 2007

Koncom roka 2005, SCPC, s.r.o. podpísalo zmluvu s ACU UNDP Bratislava o implementácii projektu REAK (Resources Efficiency Assessment in Kenya) na podporu budovania národných kapacít v oblasti energetickej efektívnosti EE (efektívne využitie energií a materiálov s dôrazom na životné prostredie, potenciál obnoviteľných zdrojov a znižovanie nákladov) v Keni.

Projekt v rámci oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci bol financovaný z grantových prostriedkov Trust fondu a jeho hlavným výstupom bol rozvoj konkurencieschopnosti a environmentálneho povedomia v 4 malých a stredne veľkých podnikoch v Keni. Projekt bol riadený regionálnym centrom ACU UNDP v Bratislave. Projektovým manažérom na Slovensku bolo SCPC, s.r.o. a v Keni KNCPC (Kenya National Cleaner Production Center). Dĺžka projektu bola 15 mesiacov.

Čistejšia produkcia - energetická efektívnosť v Uzbekistane

Donor: Slovak UNDP Trust Fund
Implementujúca organizácia: SCPC, s.r.o.
Partnerská inštitúcia v príjmacej krajine: Uzbek NCPC
Trvanie: Octóber 2004 – August 2006

V septembri 2004 sme podpísali zmluvu s UNDP Bratislava o implementácii projektu na podporu energetickej efektívnosti v priemysle pomocou čistejšej produkcie, v Uzbekistane. Projekt v rámci oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci bol financovaný z grantových prostriedkov Trust fondu a jeho cieľom bola podpora a rozvoj konkurencieschopnosti a environmentálneho povedomia v malých a stredne veľkých podnikoch v Uzbekistane. Projekt bol riadený regionálnym centrom UNDP v Bratislave a jeho trvanie bolo 22 mesiacov.

Čistejšia produkcia - energetická efektívnosť (CPEE)

Projekt na podporu energetickej efektívnosti v priemysle pomocou čistejšej produkcie. Trvanie projektu, do ktorého sa zapojilo šesť krajín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Čína, India, Vietnam), bolo od februára 2002 do júla 2004. Počas tohto obdobia SCPC, s.r.o. realizovalo 16 CPEE projektov na Slovensku. Súhrnné informácie a niektoré výsledky dosiahnuté počas projektu na Slovensku získate na vyžiadanie.

Čistejšia produkcia v Petrohrade

V ruskom Petrohrade SCPC, s.r.o. pomáhalo pri rozbiehaní činností novo vzniknutého centra čistejšej produkcie NWICPC. Projekt bol finančne podporovaný organizáciou UNIDO. Počas dvojročného projektu (2002-2004) sa okrem tvorby politík a bussines plánu vznikajúceho centra, vykonalo aj množstvo projektov čistejšej produkcie v miestnych podnikoch.

TEST - Transfer of Environmentally Sound Technology

Cieľom projektu Transfer environmentálne vhodných technológii bolo integrovať environmentálne nástroje smerom k trvaloudržateľnému podnikaniu, ktoré zohľadňuje okrem ekonomických aj sociálne a environmentálne aspekty. Do projektu bolo zapojených 5 krajín: Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Na Slovensku SCPC, s.r.o. realizovalo projekt v dvoch vybraných podnikoch: ŽOS Trnava, a.s. a Kappa Štúrovo, a.s.

PREPARE

PREPARE je nezávislá sieť európskych odborníkov v oblasti čistejšej produkcie a trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola založená v roku 1991 pod záštitou medzinárodnej siete EUREKA (A Europe-wide Network for Industrial Research & Development) v spolupráci s environmentálnou agentúrou EuroEnviron.

SCPC, s.r.o. pre obdobie 2002 - 2003, bolo jednou z prvých nečlenských krajín, ktoré boli k členstvu a k spolupráci prizvané v roku 1997. Bolo to aj vďaka práci a menu SCPC, ktoré si na medzinárodnom poli vytvorilo v oblasti ochrany životného prostredia. Účasť a práca v tejto skupine nielen priniesla rozšírené medzinárodné kontakty v rámci Európy, ale aj niektoré konkrétne projekty, napr. projekt pre Environmentálne manažérske účtovníctvo UN DESA (United Nation Department of Economic and Social Affairs / Divízia OSN pre hospodárstvo a sociálne záležitosti), aj spoločný projekt s OSN / Division for Sustainable Development (Divízia pre trvalo udržateľný rozvoj), ktorého cieľom bolo vytvorenie metodiky pre tvorbu národných stratégií pre čistejšie technológie. Tieto projekty pomohli zviditeľniť aktivity Slovenska v oblasti čistejšej produkcie a implementácie preventívnych stratégií v ochrane životného prostredia. PREPARE v SR prinesie nielen ďalšie pozitívne zviditeľnenie Slovenska v oblasti preventívnych stratégií v ochrane životného prostredia v Európe, ale aj popularizáciu inovačných aktivít v medzinárodnom rozsahu.

http://www.prepare-net.com/

Povedali o nás

Adient Slovakia s.r.o. – So spoluprácou so spoločnosťou SCPC, s.r.o. sme veľmi spokojní. Spolupracujeme spolu už viac ako 9 rokov a nemali sme s nimi žiadny problém. Boli súčasťou kontrol zo strany štátnych orgánov, kde si vždy obhájili svoju prácu a nebolo nám, čo sa týka ich výkonu, nič vytknuté. Majú veľmi dobré poznatky legislatívy (ale aj technických noriem) a bohaté skúsenosti z rôznych oblastí: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, ochrana životného prostredia (IPKZ, ISO 14001), prevencia závažných priemyselných havárii a civilná ochrana. Sú to profesionáli, ktorí reagujú rýchlo a na ktorých sa môžeme spoľahnúť.
Ing. Pavel Mázor, HSE koordinátor

Faurecia Slovakia s.r.o. – So spoločnosťou SCPC, s.r.o. spolupracujeme už niekoľko rokov v oblasti BOZP, OPP a OŽP. Profesionálny prístup, rýchla odozva i skúsenosti sú neoceniteľné, vrátane komunikácie tejto spoločnosti s úradmi. Pri zachovaní tohto prístupu k zákazníkom bude naša spoločnosť naďalej pokračovať v spolupráci, v ktorej vládne obojstranná spokojnosť.
Ing. Martin Duchoň, HSE koordinátor

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava – Spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava spolupracuje so spoločnosťou SCPC, s.r.o. už niekoľko rokov. Spolupráca so spoločnosťou SCPC, s.r.o. je pri riešení komplexnej problematiky prevencie závažných priemyselných havárii na veľmi vysokej úrovni, pričom spoločnosť SMZ, a.s. Jelšava vysoko oceňuje služby najmä pri tvorbe, sledovaní zmien a úprave dokumentácie ZPH, čo ocenili aj dozorné orgány pri jednotlivých kontrolách, ktoré doposiaľ dopadli uspokojivo.
Ing. Ľubomír Majan, vedúci odboru BTS

3U s.r.o. – So službami spoločnosti SCPC, s.r.o. sme veľmi spokojní, pomohli nám zorganizovať agendu BOZP a OPP do želateľného stavu. Takisto sledujú aj aktuálnu legislatívu v danej problematike, čím nám zabezpečujú prevenciu a správne dodržovanie platných predpisov.
Mgr. Christian Urban, konateľ