banner

2023

Zmena zákona o enviro záťaži

31. 12. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť zákon č. 533/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže...

Zmena zákona o vodách

31. 12. 2023
31.12.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 525/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách...

Skládkovanie odpadov

31. 12. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť vyhláška č. 521/2023 Z.z. ktorou sa mení vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti...

Územia európskeho významu

20. 12. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť NV SR č. 451/2023 Z.z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu...

Požiadavky na elektrické zariadenia

29. 11. 2023
1.2.2024 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 446/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a...

Povodňové mapy

29. 11. 2023
1.12.2023 nadobúda účinnosť vyhláška MŽP SR č. 442/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp...

Oprava chyby

28. 8. 2023
26.8.2023 nadobudlo účinnosť oznámenie č. 349/2023 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia...

Manažment rizík

15. 8. 2023
12.8.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 326/2023 Z.z. o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú...

Oprávnené technické činnosti

21. 7. 2023
21.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 299/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností....

Reforma stavebnej legislatívy

21. 7. 2023
11.7.2023 nadobudol platnosť zákon č. 272/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej...

Zodpovednosť výrobcov

21. 7. 2023
5.7.2023 nadobudla účinnosť vyhláška č. 265/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov...

Zmena vyhlášky o odpadoch

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 259/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch...

Verejný vodovod

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 257/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu.....

Organické rozpúšťadlá

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 256/2023 Z.z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel…

Emisné inventúry

6. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 255/2023 Z.z. ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a ...

Vyhláška o ovzduší

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší...

Benzín

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 253/2023 Z.z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu...

Odborné posudky

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 252/2023 Z.z. o podrobnostiach odborných posudkov a ...

Kvalita palív

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 251/2023 Z.z. o kvalite palív ...

Kvalita ovzdušia

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 250/2023 Z.z. o kvalite ovzdušia...

Monitorovanie emisií

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia ...

Stacionárne zdroje

5. 7. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia...

Reforma stavebnej legislatívy

11. 6. 2023
15.6.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 205/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy...

Stavebný zákon

7. 6. 2023
1.7.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 195/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa z ákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

7. 6. 2023
1.1.2024 nadobúda účinnosť zákon č. 190/2024 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Emisné kvóty

7. 6. 2023
1.6.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 186/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami...

Zákon o ochrane ovzdušia

2. 5. 2023
28.4.2023 nadobudol platnosť zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Požiadavky na zariadenia

17. 3. 2023
17.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 80/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické...

Havarijný plán

10. 3. 2023
15.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 76/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 200/2018 Z.z. o podrobnostiach pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o...

Vodný zákon

8. 3. 2023
1.5.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 74/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách...

Posudzovanie vplyvov na ŽP

2. 3. 2023
1.3.2023 nadobúda platnosť zákon č. 69/2023 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

Skleníkové plyny

2. 3. 2023
28.2.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 68/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných...

Výchova a vzdelávanie

2. 3. 2023
1.3.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 66/2023 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 356/2007 Z.z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o...

Novela Zákonníka práce

11. 1. 2023
4.1.2023 nadobúda platnosť zákon č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce...

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie