banner

Zlepšovanie podnikateľského prostredia

31. 7. 2020

21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

V rámci jeho znenia sa menia nasledovné predpisy:

 • Zákon č. 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. - Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. - Zákon o tepelnej energetike
 • Zákon č. 314/2012 Z. z. - Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. - Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. - Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Späť na aktuality

Odber aktualít

Chcete byť informovaný o novinkách a dôležitých zmenách v legislatíve?

Prihláste sa k odberu aktualít a noviniek z oblastí, v ktorých pôsobíme.

Prihlásiť sa

Hľadám službu

Legislatívne a odborné poradenstvo

Vybrať službu

Hľadám dokumentáciu

Individuálne spracovaná dokumentácia

Vybrať dokumentáciu

Hľadám školenie

Vzdelávanie pre náročných

Vybrať školenie