banner

2013 (only in Slovak)

Nová vyhláška k zákonu o odpadoch

15. októbra 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ktorá ruší doteraz platnú Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o inšpekcii práce

1. novembra 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 308/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmena obvodných úradov na okresné úrady

1. októbra 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nová vyhláška k ochrane ovzdušia

1. septembra 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Zmena zákona o Environmentálnom fonde

1. augusta 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 207/2013 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Nová vyhláška k zákonu o IPKZ

1. júla 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP

1. júla 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyhláška 374/1990 Zb. je zrušená

1. júla 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Táto vyhláška zrušuje Vyhlášku Slovenského banského úradu a Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Zmena zákona o odpadoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol predložený na medzirezortné pripomienkovanie.

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z.

1. júna 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 74/2013 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena zákona o energetickej efektívnosti

1. júna 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 69/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. v znení zákona č. 136/2010 Z.z.

Zmena v zákone o cestnej premávke

1. mája 2013 nadobúda účinnosť Zákon Národnej Rady SR č. 98/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena vykonávacej vyhlášky k zákonu o cestnej premávke

1. júna 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 128/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nariadenie č. 338/2006 Z.z. zrušené

15. apríla 2013 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Týmto nariadením sa ruší a nahrádza doterajšie nariadenie č. 338/2006 Z.z.

Nový zákon o IPKZ

15. marca 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa zrušuje čl. I. pôvodného zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Týmto novým zákonom sa zrušuje aj pôvodná vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z.

Zmena Vyhlášky č. 388/2006 Z.z.

1.2.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z.z.

Zmena Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 435/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Nová vyhláška k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 422/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému.

Zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami je zrušený

1.1.2013 nadobúda účinnosť zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zároveň zrušuje zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 117/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 47/2011 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z. a zákona č. 258/2011 Z.z., ďalej zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z.z., vyhlášky č. 159/2010 Z.z. a vyhlášky č. 52/2012 Z.z., ďalej zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, a zrušuje aj vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót.

Vyhláška č. 363/2010 Z.z. je zrušená

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, ktorá zrušuje Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Vyhlášky 356/2010 Z.z. a 358/2010 Z.z. sú zrušené

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a ktorou sa zrušujú Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a V yhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií.

Vykonávacia vyhláška k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška o energetickej účinnosti premeny energie

1.1.2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla.

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

1.1.2013 nadobudne účinnosť zákon č. 300/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky č. 532/2006 Z.z.

1. januára 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 399/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z.z.

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training