banner

2014 (only in Slovak)

Novela vodného zákona

15. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótam

1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 399/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o energetickej efektívnosti

1. decembra 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opäť rozširujeme našu ponuku služieb

Rozhodli sme sa aktívne bojovať proti "profesionálnej slepote". Je to stav, keď zamestnanci a vedúci zamestnanci dennodenne chodia okolo rôznych nebezpečných stavov a legislatívnych nezhôd vo svojom podniku, až ich časom považujú za normálne.

Nechajte si od nás skontrolovať stav BOZP/OPP/OŽP alebo manažérskych systémov vo Vašej spoločnosti. Pomocou kontrol a auditov preveríme, či Vaši zamestnanci vykonávajú všetky potrebné činnosti na dostačujúcej úrovni. Ponúkneme Vám návrhy na zlepšenie stavu BOZP/OPP/OŽP alebo manažérskych systémov a možnosti preškolenia zamestnancov, ktoré by zlepšili ich výkon.

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 314/2014 Z.z. o o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela stavebného zákona - prísnejšie pravidlá pre billboardy

2. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rozširujeme našu ponuku služieb

Od 1. októbra 2014 v našej ponuke služieb pribudla nová činnosť. V zmysle § 30b ods. 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z.z. samostatne vykonávame niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom u zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2.

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15. októbra 2014 nadobúda účinnosť Zákon č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky 410/2012 Z.z.

15. októbra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Nová vykonávacia vyhláška k zákonu č. 355/2007 Z.z.

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 234/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Nová vyhláška o palivách

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. Táto vyhláška zároveň zrušuje pôvodnú vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

1. augusta 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z., o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

1. augusta 2014 nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena zákona o ochrane prírody a krajiny

1. septembra 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 198/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyhláška k zákonu o ochrane prírody a krajiny

15. júna 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Nový zákon o výbušninách

1. júna 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa okrem iného dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a zákon č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.

Zmena zákona o tepelnej energetike

1. mája 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 100/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Emisné kvóty na rok 2015

15. apríla 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok.

Dobrovoľná požiarna ochrana

1. apríla 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Zmena vyhlášky o BOZP pri stavebných prácach

1. marca 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Novela zákona o prírode

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o odpadoch

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 484/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena vyhlášky o kvalite ovzdušia

1. januára 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2013 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.

Zmena vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach

1. januára 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z.z.

Zmena zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z.z.

Zmena zákona o ZPH

15. februára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 345/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o vyradení starých vozidiel z evidencie

1. januára 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 290/2013 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training