banner

Renewable resources

1. 5. 2015

1. mája 2015 nadobúda účinnosť Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 80/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z.z. 


Back to news

Sign up for newsletter

Would you like to be informed about news and important changes in legislation?

Sign up to receive news of the areas in which we operate.

Sign up

I need a service

Legal and professional consultancy

Find service

I need a document

Individually prepared documantation

Find document

I need a training

Advanced trainings

Find training